Данни за завършилите студенти:

За да получите информация за завършилите студенти и издадените документи,
моля въведете ЕГН, ЛНЧ или личен идентификационен номер на студента и
препишете кода, който виждате в полето отдолу.

1. Моля, въведете ЕГН / ЛНЧ / ЛИН:

ЕГН/ЛНЧ ЛИН
2. Моля, препишете кода, който виждате :

     
     

Регистърът на завършилите студенти се поддържа от Министерството на образованието и науката на основание чл.10 ал.2
т.3 б.г от Закона за висшето образование.
Регистърът съдържа данни за студенти, завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" след 1 януари 2012 година.
Регистърът съдържа данни за завършената специалност, професионално направление, форма на обучение, както и сканирано изображение на дипломата.

Техническата поддръжка на ИС на МОН се осъществява в рамките на проект "ИКТ в образованието" © 2013